Motioner inför föreningsstämman 2024

Styrelsen har påbörjat planeringen inför nästa års stämma. Formell kallelse med dagordning kommer att meddelas senast två veckor före ordinarie stämma. Styrelsen vill påminna om att motioner ska vara inlämnade senast 29 februari för att tas upp på stämman.

En motion till årsstämman bör vara en fråga som berör föreningen, alla dess delägare och som inte kan beslutas på ett styrelsemöte. Motionen bör innehålla ett konkret förslag för stämman att ta ställning till.

Tänk på att skriva kortfattat, försök att använda enkla ord och formuleringar som inte kan missuppfattas. Ta endast upp ett ämne per motion. Lämna i stället in flera motioner om du har flera ämnen som du vill ska behandlas. Använd gärna denna exempelmall:

  1. Rubrik – börja med en rubrik som tydliggör vad motionen handlar om.
  2. Bakgrund – ange relevant bakgrundsfakta, dels för att tydliggöra problemet/behovet, dels för att underlätta för dem som senare läser motionen och beslutar i ärendet. Beskriv vad vill du att föreningen ska göra.
  3. Syfte – motivera varför du tycker som du gör, dvs beskriv anledningen till att denna motion behöver ställas.
  4. Ungefärlig kostnad – ta reda på och ange ungefärlig kostnad för att genomföra din motion.
  5. Använd att-satser – jag/vi föreslår föreningsstämman att besluta…
  6. Avslutning – du ska alltid avsluta din motion med att skriva ort och datum då du skrev din motion samt underteckna med ditt namn.

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 29 februari 2024.

Motioner märks med ”Motion K7 Liljeholmskajen SFF” och kan med fördel skickas via e-post till styrelsen@k7liljeholmskajen.se alternativt postas till K7 Liljeholmskajen SFF, Sjöviksvägen 87, 117 57 Stockholm.

Stadgarna anger vilka beslut som måste fattas av föreningsstämman. Förslag från enskilda delägare mottages när som helst av styrelsen. Sådana förslag kan styrelsen ta upp för beslut på ett styrelsemöte eller bedöma och hänskjuta förslaget till föreningsstämman för beslut.