Allmän information

År 2009 infördes en ny boendeform i Sverige - ägarlägenheter. Det innebär att det är möjligt att äga sin egen lägenhet i ett flerbostadshus. Ägarlägenhet innebär ett ökat självbestämmande eftersom du själv äger lägenheten och söker lagfart enligt samma regler som för andra typer av fastigheter. Du disponerar fullständigt över lägenheten och kan måla om, byta kök, hyra ut den och så vidare. Precis som för den som äger en villa eller ett radhus finns också möjlighet att pantsätta, belåna och överlåta sin fastighet.

Ägarlägenheter bildas genom en lantmäteriförrättning. Vid lantmäteriförrättningen bestäms hur ägarlägenheterna avgränsas och vilka delar av huset som är gemensam egendom (som till exempel yttertak, fasader, hissar, stamledningar). För gemensamma utrymmen bildas en så kallad samfällighet som varje ägarlägenhet i huset äger del i. För gemensamma anläggningar bildas en eller flera så kallade gemensamhetsanläggningar som ägarlägenheterna i huset också äger del i. Samfälligheten och gemensamhetsanläggningarna förvaltas gemensamt av ägarlägenheternas ägare genom en särskild förening, en samfällighetsförening. Ägarna är medlemmar i föreningen. Föreningen är skyldig att fondera pengar för det framtida underhållet av den gemensamma egendomen. Kostnaderna för driften av de gemensamma utrymmena och anläggningarna fördelas mellan delägarna.

Hur kan jag påverka?

Normalt sett ska samfällighetsföreningen hålla föreningsstämma före juni månads utgång varje år (räkenskapsår finns angivet i stadgarna). Då samlas medlemmarna i föreningen för att gå igenom årets verksamhet. Styrelsen ska presentera en budget och en debiteringslängd. Föreningsstämman ska även ta beslut om styrelsens ansvarsfrihet. Varje medlem kan komma med förslag till verksamheter/åtgärder. Förslagen kan skickas till styrelsen fortlöpande under året. De förslag som styrelsen inte kan fatta beslut om, hänskjuts till föreningsstämman och bör då ha kommit in i god tid innan denna äger rum

Debiteringslängd (årsavgift)

Avgiften ska täcka din del av samfällighetens (gemensamhetsanläggningarnas) gemensamma kostnader, till exempel förvaltning och fastighetsförsäkring. Avgiftens storlek bestäms av samfälligheten och fördelning sker enligt de andelstal som är beslutade vid förrättningen då gemensamhetsanläggningarna bildades. Avgiften ska betalas månadsvis i förskott från och med dagen vid tillträdet. Mätning och debitering av kall- och varmvatten sker individuellt för respektive lägenhet efter förbrukning. Eftersom föreningens medlemmar själva förvaltar bostäderna och de gemensamma anläggningarna har du i hög grad möjlighet att påverka driftskostnaderna. Du bor till självkostnadspris.  

Säkerhetstänkande
Att tänka på säkerheten är en förutsättning för ett tryggt boende. I Skötselpärmen finns mer information och anvisningar som hjälper dig att hålla bostaden i samma fina skick som när du flyttade in.

Vädring
Ett nybyggt hus innehåller alltid ett visst överskott av fukt. Fukten kommer exempelvis från betong- och träkonstruktioner i byggnaden. Innan golv och ytskikt på väggar monteras säkerställs alltid, genom mätning, att tillräcklig uttorkning har skett så att fuktnivåerna understiger de gränsvärden som kan innebära negativ påverkan på hälsan. Trots detta kommer ytterligare uttorkning ske under den närmaste tiden efter inflyttning. Det är därför viktigt att vädra mer än normalt under de första månaderna.

Trägolven lever med årstiderna
Ett trägolv påverkas av luftfuktigheten. Under vintern kan golvet både krympa och kupa sig på grund av att det råder en låg relativ luftfuktighet inomhus. Under sommaren ökar den relativa luftfuktigheten och träet utvidgar sig igen. Med rätt underhåll har trägolv en mycket lång livslängd.

Egna installationer
Både av säkerhetsskäl och för att garantin ska gälla är det viktigt att anslutning till vatten och avlopp utförs på ett riktigt sätt. Installationer måste därför alltid utföras av en behörig person.

Brandvarnare
Bostaden är utrustad med en brandvarnare. Batteriet i brandvarnaren har lång livslängd och när batteriet behöver bytas ger brandvarnaren ifrån sig högfrekventa ”pip”.

Vid vattenläckage
Om bostaden råkar ut för ett vattenläckage från ledningar ska du omgående stänga av vattnet. I din lägenhet finns det flera avstängningsventiler för vatten, ta reda var de är placerade för att snabbt kunna stänga av vattnet vid läckage.

Barnsäkerhetsspärrar
Barnsäkerhetsspärrar i kök är obligatoriska i nybyggda bostäder och krävs för godkännande vid slutbesiktningen. Har du inte behov av dessa, kan du enkelt montera bort och spara dem för eventuellt framtida behov.

Fönster och balkongdörrar kan vara en fara för små barn. Se till att befintliga spärrar är kopplade. Du kan reducera risken för olycksfall ytterligare genom att koppla fönsterkedjor eller hakar på fönster och balkongdörrar. Undvik att ställa möbler så att barnen kan klättra upp på dem och falla mot rutan eller trilla över balkongräcket.

Har du frågor?
Om det är något du undrar över kan du vända dig till din styrelse i samfällighetsföreningen.